Arbetsmaterial 2 - Röda Korsets roll i framtidens engagemang

Kommentarer

12 kommentarer

 • Stoltz Ingrid

  Inte självklart att förenings demokratin ökar med fler medlemmar. För att kunna påverka gäller det att vara insatt i den strategiska inriktningen och stadgarna.  

  2
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Lotta Schneider

  Från förbundsstyrelsen i Röda Korsets Ungdomsförbund

  Engagemang:

  • Viktigt att hitta ett bra samarbete mellan SRK och RKUF. Många RKUF:are vill gärna gå vidare till Röda Korset efter 30 års ålder men det bygger på att det finns en god relation sedan innan.
  • Att så många engagerar sig i RKUF bör ses som en investering och en tillgång inom Röda Korset. RKUF fångar ett engagemang som sen har potential att kanaliseras vidare.
  • Detta behöver framgå i den nya strategiska inriktningen när man pratar om framtidens engagemang. Vi i RKUF är framtidens engagerade och därför bör vi definieras i strategin som en tillgång och investering.
  • För att lyckas med övergången krävs det bättre samarbete/samverkan lokalt mellan krets och lokalförening. Viktigt att vi känner till varandra, har regelbundna avstämningar, krokar arm i frågor som berör båda, gör rekryteringsinsatser ihop, har gemensamma lokala kampanjer etc. Svårt för RKUF:are att initiera samarbeten då vi har högre omsättning på personer och alltid är den mindre parten. Vi uppmuntrar därför kretsar till att ta kontakt, ta initiativ och att bjuda in RKUF.
  • Mycket bra görs redan på lokal nivå. Lyft och bygg vidare på dessa exempel. Ett sådant lyckat exempel är Uppsala där kretsen, med större ekonomiska muskler, kan finansiera viss verksamhet samt lokal (RKUF lånar lokaler gratis) och där RKUF bidrar med frivilliga och konkreta insatser.
  • Unga vill bidra i konkreta verksamheter/sakfrågor. Man vill bidra med sina perspektiv och inte mötas av inställningen att "såhär har vi alltid gjort". Röda Korset kan inte enbart vila på sitt tunga namn och sin historia, man behöver vara mer progressiv och öppen för att inkludera ungas engagemang.
  • Ett sista medskick: se vårt engagemang inom RKUF som en styrka och som att vi har något att bidra med utifrån våra erfarenheter som unga Rödakorsare i Sverige. Våga bjud in oss och lyssna in vad vi kan bidra med.

  Angående medlemskap:

  • Viktigt att inse att möjligheten att vara medlem har en jämlikhetsdimension. Alla kan inte betala 250 kr i medlemsavgift hur gärna man än vill.
  • Intressant hur olika engagemang värderas. Månadsgivare får gratis medlemskap första året, men frivilliga får inte det. Ska frivilliga både ge av sin tid och sen även betala 250 kr för att bli medlemmar? Vi tycker att synen på frivillighet behöver värderas högre. Ett sätt kan vara att ge frivilliga gratis medlemskap i SRK eftersom man bidrar till organisationen på ett annat sätt än att betala pengar.
  • Genom att få bättre spridning och representation bland frivilliga, skulle även mångfalden i medlemsbasen öka om alla frivilliga skulle ha gratis medlemskap.
  • Viktigt också att prata om medlemskap som ett sätt att påverka (internt i organisationen och i samhället) snarare än att enbart fokusera på det ekonomiska bidraget till organisationen.
  2
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Martin Kemi

  Vi diskuterade värdet av medlemmar. Det tycks som att medlemsantalet har stadigt minskat och åldern är hög. Samtidigt har antalet engagerade frivilliga ökat och vi misstänker att antalet insamlade kronor också har ökat. Däremot måste medlemskapet vara jätteviktigt för vår identitet. Och hur ska vi exempelvis kunna bygga en lokal krisberedskap om inte det finns en stomme med trogna medlemmar att bygga engagemanget och frivilligskapet kring?

  1
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Margareta Adolfsson

  Hej! Spännande kväll för mig som är ny på min styrelsepost.

  Vår grupp saknade att ha de förutbestämda frågorna ang engagemang framför oss.

  Men vi diskuterade ändå hur vi kan nå yngre personer. Behovet av att visa engagemang som upplevs viktiga för dom i nuläget, t ex klimatet.

  Att ge information i skolor är bra, men kanske inte ger ett personligt engagemang. Kan man öka samarbetet med gymnasieskolor och också högskolor/universitet för att bädda för en insikt och ett engagemang på sikt. På en högskola erbjuds en 3½ årig utbildning i Krishantering!  Skolorna/universiteten behöver förslag på ämnen för examensuppgifter på olika nivåer. En bihandledare från RK kan bidra till praktiska input som verklighetsförankring till ev teoretiska studier i samhällsinriktade ämnen. En PRAO period på SH hade i en krets varit meningsfullt för några högstadieelever.

  Det var några tankar från en grupp. Hälsningar/Margareta Adolfsson, Ludvika

  1
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Josefin Ringö

  Kommentarer från regionalt möte Södra Norrland:

  Hur fångar Röda Korsets framtidens engagemang: Det har varit svårt under pandemin, då vi har haft så mycket pensionärer. Upplever att yngre inte vill jobba ideellt. Viktigt med mun mot mun metoden. Vi måste synas - viktigt att synas/marknadsföring. Lyfta fram intressanta uppgifter i Röda Korset. Om vi skulle kunna köra typen "första hjälpen för barn" för föräldrakurser så skulle vi hitta ett engagemang. 

  Vilka hinder ser vi för engagemang: Redan befintliga frivilligas bemötande av nya. Inte alls välkomnande, vi behöver en attitydförändring hos redan befintliga frivilliga. "såhär har vi alltid gjort" Det skrämmer folk att binda upp sig. Anställda under veckodagar och lördagar frivilliga. 

  Är det viktigt för Röda Korset att ha medlemmar: vi tappar mer och mer medlemmar - vi har ingen kommunikation förutom ett inbetalningskort. Vi behöver skicka information om kring vad vi gör i den lokala kretsen. Vi behöver arbeta aktivt med medlemsvård. Har man god medlemsvård kan man få fler frivillig. Svårt att få aktiva medlemmar, kommer knappt på årsmöten. Föreningsdemokration behöver bibehållas. 

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Ingrid Flodin

  Viktigt med många medlemmar, det är relevant för att få in medel för en demokratisk organisation

  kommunikation med medlemmarna så de blir delaktiga. 

  ta vara på engagemanget 

  arbetsformerna till  stor del fyrkantiga. Vi måste förändra arbetsformer och se hur arbetet andra föreningar jobbar och kanske även samarbeta.

   

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Maja Brändström Nyström
  • Vilka hinder finns idag för engagemang inom Röda Korset? Vilka förändringar
   behöver vi göra för att undanröja dessa hinder? Vad för stöd behövs från
   organisationen för att lyckas med det?

   • Röda Korsets stora styrka i att väcka intresse för – bemöter människans vilja att hjälpa. Stärka hur vi lokalt visar i marknadsföring och lokal hur det hjälper att engagera sig och stötta Röda Korset – vad man bidrar med när man stöttar oss lokalt, inte bara internationellt.
   • Frivilliga får inget betalt – detta hindrar vissa från att engagera sig. Går det att skapa utrymme för arvodering?
   • Formen för engagemang är som gjord för pensionärer idag – för att det finns många motivationsfaktorer i att engagera sig för sin egen del, men yngre personer utesluts.
   • Börja arbeta med tidsbegränsade uppdrag. Lättare att engagera sig i en arbetsgrupp som har en specifik uppgift, än att binda upp sig på tvååriga styrelseuppdrag.
   • Alla utbildningar är ett hinder – går det att inte göra dem obligatoriska eller att de ska genomföras under två år.
   • Hinder att det är mycket som är datorstyrt, men det är samtidigt ett övergående problem. Samverka med ”Seniornet” eller andra organisationer som håller utbildningar för att stärka den digitala kompetensen.

   Vad för engagemangsformer kan vi utveckla för att bredda mångfald och representation inom Röda Korset?

   • Stärka samverkan med andra aktörer och föreningar lokalt.
   • Skapa uppdrag som görs på olika tider – ökar upptagningen på fler grupper
   • Verksamheten styr vilka som är med
   • Ha uppdrag på olika tider på dygnet och olika dagar i veckan för att olika personer ska kunna vara med, både frivilliga och deltagare.
   • Stärka första hjälpen-verksamheten? Utbildningar?
   • Ökat intresse att engagera sig i klimatrelaterade frågor. Kan vi ha verksamheter där vi lyfter det mer?
   • Fråga unga och medelålders hur de skulle vilja engagera sig. De vet det bäst själva!

   Är det viktigt för Röda Korset att ha medlemmar? Vad ska medlemskapets roll
   vara/innebära/stå för, i Röda Korset?

   • JA! Vi ska absolut satsa på medlemmarna!
   • Värva! Medlemsvård! Bjuda in medlemmar till evenemang, hålla kontakten med dem,
   • Subventionera pengar för att kunna skicka vanlig post till medlemmarna? Samtidigt stärka att registrera alla medlemmars e-postadresser, många har vara postadress registrerad.

   Arbetsgrupp vid Dialogmöte region Södra Norrland 
   Kerstin Svensson, Maria Jora, Gunnel Kihlberg, Tord Pettersson, Lennart Lundkvist, Vivi Bladh 

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Nordqvistjeanette

  Framtidens engagemang hos Röda Korset.

  Hur fånga RK framtidens engagemang?

  Vi ser att intresset för sociala medier håller i sig men omgrupperar sig i olika forum. Där gäller det att RK både syns och hörs och vi tror att varje krets kan påverka detta genom att vara synlig i det område som de verkar. Visa sig i olika sammanhang, ha kurser som lockar alla åldrar tex HLR. Marknadsföra sig i olika medier. Skapa evenemang som lockar alla åldrar, tex kakfrossa. Det är viktigt att vi visar oss aktivt på så vis får vi fler som vill hjälpa till och på så vis ökar även medlemstalet. Man skulle kunna skapa en idébank på denna sida, där kretsar kan lägga upp tips på olika aktiviteter som de gör, det kan bidra till att öka engagemanget. Vi får absolut inte sitta still och tro att folk kommer till oss självmant utan man måste arrangera olika evenemang utifrån den kapacitet man har. Syns man så finns man!

  Arbetsgrupp vid Dialogmöte region Södra Norrland

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Frida Ågren

  Medskick från Catarina Ljungberg:

  - gör en behovsundersökning bland medlemmarna (vad tror de att RK kan göra?). T.ex terapiverksamhet, stickcafé, läxhjälp
  - ideburet offentligt partnerskap (IOP) i samverkan med kommunen och andra föreningar
  - få in ungdomar i verksamheten genom att de kan hjälpa till att informera om de digitala verktygen eller att de som behöver praktik inom handeln skulle kunna komma och arbeta i butiken eller att få kommunen att placera några av sina sommarjobbare inom RK's verksamhet
  - synliggöra RK's verksamhet i kommunen, ex genom artiklar i gratistidningar 

  Reflektioner från arbetsgrupp vid dialogmöte Södra Norrland 1-2 april 

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • dot.gade

  Frågeställningar:

  Framtidens engagemang är spontanfriviliiga vilket är en utmaning enligt de lokala krisberedskapsplaner som ska redovisas 2023. De hinder som finns nu är att personer inte vill binda upp sig och finnas på en befintlig plan, finns möjligheten så tecknar de engagemang direkt. Det är viktigt att Röda korset har medlemmar för det är där som den första kontakten inför händelse finns, sen de spontanfrivilliga. Om vi skulle ha färre medlemmar så sjunker den unika föreningsdemokrati vi har i Sverige.

   

  Generellt:

  Materialet kan ev behöv viss uppdatering med tanke på Ukrainakriget och dess följder.

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Anne Andersson
  • Börja arbeta med tidsbegränsade uppdrag. Lättare att engagera sig i en arbetsgrupp som har en specifik uppgift - det här ska jag fundera på hur vi kan omsätta i praktiken! tack för idén.

  Hur tydliggör vi, och är det faktiskt så, att vi måste ha en kretsstyrelse som endast består av medlemmar? Tänker att det finns många "spontan-rörelser" som engagerar många, som består längre eller kortare tid samt i vissa fall syns tydligt i media, men som inte verkar ha ansvarig styrelse utan verksamheten "bara händer". Vad bidrar vår traditionella modell med, den som säger att vi som demokratisk förening ska ha medlemmar och att styrelsen ska bestå av medlemmar jämfört med dessa "spontanrörelser"?

  Tänker också att det är dags att lyfta fram att styrelseuppdrag är inspirerande, ger kunskap och erfarenheter som man har nytta av även i andra sammanhang. Och är väldigt berikande för den som gillar att ta ansvar och vill skapa förutsättningar för verksamheter på kort och på lång sikt. 

  1
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • mariav

  Medskick till Strategi 2024 framdiskuterat på Trivseldag lördag 19 november 2022 med medlemmar och frivilliga i Uddevalla rödakorskrets

  Vad gäller rekrytering så instämmer vi i det som Maria Alsander, generalsekreterare för Volontärbyrån, betonar i det filmade samtalet ”Framtidens engagemang”: -vi gör det vi gör av fri vilja och lust. Grunden för ett frivilligt engagemang är att en tror på något, brinner för något, vill påverka i en fråga. Syftet med engagemanget motiverar och är viktigt.
  Kopplar vi det till vår roll så gäller det att vi syns och hörs och håller oss framme när en person som inte varit engagerad eller har några kontakter med oss eller Röda Korset sedan tidigare vill hitta sitt uppdrag och får möjlighet att välja just vår organisation.
  Sedan så behöver vi tänka på det som Victoria Escobar, medgrundare till Changers HUB sa i samma filmande samtal: -samtidigt som vi gör ett arbete så förbereder vi för att nästa ska kunna ta över det.
  Angående frivilliguppdrag behöver vi formulera oss konkret med tid, plats och vilket uppdrag det gäller. Dessutom krävs inga förkunskaper eftersom nya medlemmar och frivilliga får utbildning.

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk

Du måste logga in om du vill lämna en kommentar.